میزبانی وب لینوکسی سی پنل ایران

IRC100

100MB فضای اینترنتی
1000 مگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف 2 ایمیل
2 ساب دامین
1 دیتابیس
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5.x
سی پنل ایران
100Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
سالیانه 50 هزار تومان

IRC200

200MB فضای اینترنتی
2000 مگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف 10 ایمیل
10 ساب دامین
1 دیتابیس
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5.x
سی پنل ایران
100Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
سالیانه 70 هزار تومان

IRC500

500MB فضای اینترنتی
5000 مگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف 50 ایمیل
20 ساب دامین
3 دیتابیس
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5.x
سی پنل ایران
100Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
سالیانه 100 هزار تومان

IRC1000

1000MB فضای اینترنتی
10 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف 100 ایمیل
50 ساب دامین
5 دیتابیس
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5.x
سی پنل ایران
100Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
سالیانه 150 هزار تومان

IRC2000

2000MB فضای اینترنتی
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف 100 ایمیل
100 ساب دامین
10 دیتابیس
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5.x
سی پنل ایران
100Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
سالیانه 250 هزار تومان

IRC4000

4000MB فضای اینترنتی
40 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف 100 ایمیل
100 ساب دامین
10 دیتابیس
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5.x
سی پنل ایران
100Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
سالیانه 350 هزار تومان

IRC8000

8000MB فضای اینترنتی
80 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف 100 ایمیل
100 ساب دامین
10 دیتابیس
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5.x
سی پنل ایران
100Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
سالیانه 550 هزار تومان

IRC10000

10,000MB فضای اینترنتی
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5.x
سی پنل ایران
100Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
سالیانه 950 هزار تومان