استفاده از هارد دیسک NVMe هفت برابر سرعت SSD

cfi500

500MB فضای اینترنتی

ترافیک نامحدود

تعداد ایمیل 1

تعداد ساب دامین 1

تعداد دیتابیس 1

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

قابلیت میزبانی یک دامنه

اس اس ال رایگان

کنترل پنل سی پنل

سرعت اینترنت 1000Mbps

دیتاسنتر هتزنر فنلاند

مناسب برای سایت های با بازدید معمولی

بکاب گیری ماهیانهcfi1000

1000MB فضای اینترنتی

ترافیک نامحدود

تعداد ایمیل 1

تعداد ساب دامین 1

تعداد دیتابیس 1

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

قابلیت میزبانی یک دامنه

اس اس ال رایگان

کنترل پنل سی پنل

سرعت اینترنت 1000Mbps

دیتاسنتر هتزنر فنلاند

مناسب برای سایت های با بازدید معمولی

بکاب گیری ماهیانهcfi2000

2000MB فضای اینترنتی

ترافیک نامحدود

تعداد ایمیل 2

تعداد ساب دامین 2

تعداد دیتابیس 2

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

قابلیت میزبانی یک دامنه

اس اس ال رایگان

کنترل پنل سی پنل

سرعت اینترنت 1000Mbps

دیتاسنتر هتزنر فنلاند

مناسب برای سایت های با بازدید معمولی

بکاب گیری ماهیانهcfi3000

3000MB فضای اینترنتی

ترافیک نامحدود

تعداد ایمیل 3

تعداد ساب دامین 3

تعداد دیتابیس 3

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

قابلیت میزبانی یک دامنه

اس اس ال رایگان

کنترل پنل سی پنل

سرعت اینترنت 1000Mbps

دیتاسنتر هتزنر فنلاند

مناسب برای سایت های با بازدید معمولی

بکاب گیری ماهیانهcfi4000

4000MB فضای اینترنتی

ترافیک نامحدود

تعداد ایمیل 4

تعداد ساب دامین 4

تعداد دیتابیس 4

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

قابلیت میزبانی یک دامنه

اس اس ال رایگان

کنترل پنل سی پنل

سرعت اینترنت 1000Mbps

دیتاسنتر هتزنر فنلاند

مناسب برای سایت های با بازدید معمولی

بکاب گیری ماهیانهcfi5000

5000MB فضای اینترنتی

ترافیک نامحدود

تعداد ایمیل 5

تعداد ساب دامین 5

تعداد دیتابیس 5

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

قابلیت میزبانی یک دامنه

اس اس ال رایگان

کنترل پنل سی پنل

سرعت اینترنت 1000Mbps

دیتاسنتر هتزنر فنلاند

مناسب برای سایت های با بازدید معمولی

بکاب گیری ماهیانهcfi6000

6000MB فضای اینترنتی

ترافیک نامحدود

تعداد ایمیل 5

تعداد ساب دامین 5

تعداد دیتابیس 5

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

قابلیت میزبانی یک دامنه

اس اس ال رایگان

کنترل پنل سی پنل

سرعت اینترنت 1000Mbps

دیتاسنتر هتزنر فنلاند

مناسب برای سایت های با بازدید معمولی

بکاب گیری ماهیانهcfi7000

7000MB فضای اینترنتی

ترافیک نامحدود

تعداد ایمیل 5

تعداد ساب دامین 5

تعداد دیتابیس 5

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

قابلیت میزبانی یک دامنه

اس اس ال رایگان

کنترل پنل سی پنل

سرعت اینترنت 1000Mbps

دیتاسنتر هتزنر فنلاند

مناسب برای سایت های با بازدید معمولی

بکاب گیری ماهیانه